Kanker, Ancient Atomic Mathematics and the Science- WritechBlog

Kanker, Ancient Atomic Mathematics and the Science-

by dhinchak
Kanker, Ancient Atomic Mathematics and the Science-

Zoals algemeen bekend, werd het nastreven van geluksideaal versmolten met het basisontwerp van de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika. Verrassend genoeg lijkt niemand te weten waarom en hoe dat tot stand is gekomen.

Geleerden wisten dat het iets te maken had met een bericht uit het ‘Oog van Horus’ uit het oude Egypte, afgebeeld op de top van een piramide als onderdeel van het Grote Zegel van Amerika. Ze wisten ook dat deze alziende oogboodschap was gekoppeld aan het werk van de Griekse wiskundige, Pythagoras, die in het oude Egypte politieke ethiek had gestudeerd.

Sommigen dachten dat de boodschap misschien te maken had met het geluk rijkdom te verwerven door mechanische industrialisatie. De ontdekking van de kwantumbiologie tijdens de 21ste eeuw toonde echter aan dat er een veel grotere potentiële rijkdom bestaat binnen nieuwe technologieën die in staat zijn de voorheen onbekende natuurlijke eigenschappen van koolstof, behorend tot menselijke levensvormen, te benutten. De oude verwerving van rijkdom, afgeleid van een mechanische mindset, wordt nu algemeen erkend als de oorzaak van een toekomstig niet-duurzaam carcinogeen bestaan op planeet Aarde. Binnen Science-Art onderzoek heeft de mensheid een aangeboren niet-mechanische associatie met Einstein’s beschermeling, het holografische universum van David Bohm.

De eerste Science-Art ontdekking van een holografische levende kracht vond plaats laat in de 20e eeuw, en kwam tot stand door wetenschap te herenigen met artistieke gevoelens.

Deze eenwording leidde tot de ontdekking van nieuwe natuurwetten die optimale groei en ontwikkeling van zeeschelpen door ruimte-tijd regelen. Deze natuurkundewetten lijken te behoren tot de oude wiskunde die de politieke ethiek regelt die is ingebed in het concept ‘streven naar geluk’. ‘S Werelds grootste technologische instituut, IEEE in Washington, herdrukt deze wetenschappelijke doorbraak als een van de belangrijke optische ontdekkingen van de 20e eeuw en plaatst het naast namen als Louis Pasteur en Sir Francis Crick.

Dit historische evenement werd door de ontvangers van de Gorgio Napolitano Medal 2010, toegekend namens de Republiek Italië, gefuseerd in de kwantumbiologie-onderzoekstheorie voor hun kwantumbiologische fysica en chemie-ontdekkingen. De tweede ontdekking was dat sommige kunstenaars door de geschiedenis heen onbewust verborgen stereoscopische, holografische afbeeldingen in hun schilderijen hadden afgebeeld. Hoewel nieuwe technologieën oneindige fractale logische technieken hebben ontwikkeld om dergelijke beelden te vervaardigen, blijft de heersende wetenschap zich totaal niet bewust van het feit dat de menselijke geest ze kan creëren. Dit is een voorbeeld van de wiskundige, de observatie van Cantor, dat de denkwijze van de moderne wetenschap wordt bewoond door een onnatuurlijke angst voor oneindigheid, die Newtons eerste principes van creatieve zwaartekracht ontkent door de dwaze vallende appelmythe in plaats daarvan te vervangen.

Om een kort overzicht te geven van dit interessante, maar zeer controversiële verhaal, lijkt een historische verklaring gerechtvaardigd.

Het onderzoek van Pythagoras was een voorloper van de platonische traditie van de oude Griekse wiskundige cultuur. Die traditie bracht verdere ethische concepten samen in de Egyptische ethische atomaire wiskunde, om ethische wetenschap uit te vinden in de 3e eeuw voor Christus. De Egyptische wiskunde ging over het doel van heilige geometrie binnen onzichtbare atomen, om kleine zaadjes te maken waaruit levensvormen in het universum ontstonden. Tijdens het Egyptische Tweede Koninkrijk was hun heilige geometrische logica, met betrekking tot gerechtigheid, medeleven en barmhartigheid, versmolten tot politieke wetgeving, en later gekopieerd door andere beschavingen, om de bouw van ziekenhuizen en het beleid van ouderenzorg te legaliseren.

De grondleggers van het gebrekkige Amerikaanse democratische politieke systeem probeerden een groter ethisch, wetenschappelijk, politiek systeem uit de oude Griekse wetenschap te vestigen. In de 4e eeuw na Christus had de christelijke kerk de heidense wiskunde echter tot het werk van de duivel verklaard. Sint-Augustinus had de eigenschap van niet-gevormde chaos binnen het atoom onjuist vertaald als zijnde het kwaad van vrouwelijke seksualiteit. Hij associeerde de wiskunde met de mechanistische aanbidding van Ishtar, de Babylonische godin van prostitutie en oorlog. Dit was echter niet de wiskunde die de Grote Bibliotheek van Alexandrië op dat moment ontwikkelde.

Niettemin werden de Science-Art-rollen vernietigd door rellen van christelijke fanatici.

De koppeling van het Egyptische streven naar geluksconcept aan kwantumbiologisch kankeronderzoek, tijdens de 21ste eeuw, werd duidelijk voorspeld door de wiskundige Georg Cantor. Cantor werd geboren in 1845 en ontwikkelde zijn oneindige wiskundige theorieën uit de oude Griekse ethische wetenschap, afgeleid van eerdere Egyptische atomaire wiskunde. Zijn werk is nu fundamenteel voor de moderne wetenschappelijke wetenschap. Het vermogen van Cantor om de toekomstige ontdekking van de oneindige fractale logica van Mandelbrot aan te gaan, omvatte echter ideeën die de heersende op christen gerichte wetenschap volledig onbegrijpelijk vinden.

Cantor wist dat Aristoteles een centrale figuur was in de platonische traditie van de filosofie en onderzocht de wiskundige theorie die

Related Posts

Leave a Comment